Privacy Policy

INFORMATIEVE NOTA BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hierbij delen wij u mee dat de GDPR 679/2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) bescherming van natuurlijke en andere personen voorziet met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Krachtens deze verordening is de verwerking gebaseerd op rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie en bescherming van vertrouwelijkheid en uw rechten. Wij leveren hierbij dus de informatie die hierna volgt krachtens artikel 13 van de GDPR.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is de firma GIACOMINI S.p.A., via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO), in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Gegevens om online te navigeren
De informaticasystemen en softwareprocedures waarmee deze site werkt, verzamelen tijdens hun normale bedrijf enkele persoonsgegevens  waarvan de verwerving impliciet deel uit maakt van het werken met communicatieprotocollen van het Internet. Het betreft gegevens die niet worden verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar die door hun aard, via verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, identificatie van de gebruikers mogelijk maken. Onder deze categorie gegevens vallen de IP- of domeinadressen van de computers waarmee de gebruikers verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de benodigde bronnen, het uur van het verzoek, de methode om het verzoek naar de server te sturen, het gewicht van het antwoordbestand, de cijfercode voor de antwoordstatus van de server (succesvol, fout enzovoort) en andere parameters van het systeem en de informaticamiddelen van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de site en om te controleren of deze naar behoren werkt en worden net zo lang bewaard als strikt noodzakelijk is. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te bepalen in geval van hypothetische informaticamisdrijven ten nadele van de site zelf.

Gegevens geleverd door de gebruiker
Het doel van de gegevensverwerking is het leveren van de diensten die op de site worden aangeboden, ook via toegang tot voorbehouden delen van de site; het uitwerken van statistieken omtrent het gebruik van deze diensten en het versturen van informatie, promotiemateriaal van technische en/of commerciële aard of andere communicaties die verband houden met de activiteiten van Giacomini S.p.A., zowel digitaal als op papier. Als u uw toestemming tot de verwerking van de gegevens niet geeft, kan het zijn dat u geen of slechts gedeeltelijk gebruik zult kunnen maken van de diensten waar u om verzoekt. Met betrekking tot het verzamelen van gegevens voor het selecteren van personeel verwijzen wij naar de specifiek daarover handelende informatieve nota die u kunt inzien als u ons uw curriculum vitae stuurt. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, is toestemming voor de verwerking niet voorzien; in deze gevallen worden de verzamelde gegevens alleen verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en om de klanttevredenheid te kunnen beoordelen zoals voorzien in de UNI EN ISO 9001-norm, op basis van passende, intern door GIACOMINI S.p.A. opgestelde procedures.

Cookies
Deze site gebruikt Google Analytics met geanonimiseerd IP-adres, een web-analyse-systeem geleverd door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst zodat de site kan zien hoe de gebruikers de site gebruiken. De informatie die wordt aangemaakt door de cookies omtrent uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres dat anoniem wordt gemaakt door verwijdering van enkele cijfers) wordt verzonden naar en geplaatst op de servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te volgen en te analyseren, verslagen voor de sitebeheerder op te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten te leveren met betrekking tot de activiteiten op de website en het gebruik van Internet. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden waar dit wettelijk verplicht is of indien deze derden bovengenoemde informatie verwerken in opdracht van Google.

De cookies die door Google Analytics kunnen worden aangemaakt, zijn opgesomd op deze pagina: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

De gegevens die worden aangemaakt door Google Analytics worden door Google bewaard zoals beschreven in de informatieve nota die u kunt raadplegen op het volgende adres: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Het privacybeleid van Google met betrekking tot de service Google Analytics kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

METHODES VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan deze site verstrekt, wordt verwerkt door verwerkers die hiermee zijn belast door Giacomini S.P.A. in overeenstemming met de methodes die vast zijn gelegd in de GDPR 679/2016. De gegevensbanken waar uw persoonsgegevens worden bewaard, voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan de beveiliging door art. 32 van de GDPR. Gegevensverwerking met elektronische en/of handmatige middelen omvat, met inachtneming van de limieten en de voorwaarden gesteld in art. 5 van de GDPR, alle handelingen of handelingengroepen voorzien in art. 4, lid 1, punt 2 van de GDPR en zijn noodzakelijk voor deze verwerking.

 

INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS

U kunt op elk ogenblik en kosteloos verzoeken om uw gegevens in te kunnen zien, ze te wissen of te corrigeren en om al uw rechten uit te oefenen die zijn voorzien in de artikels 15-22 van de GDPR (recht van inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar, bezwaar tegen de geautomatiseerde besluitvorming) door te schrijven naar GIACOMINI S.p.A., ter attentie van de Verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO); eventuele andere methodes om persoonsgegevens te verwijderen, vindt u ook rechtstreeks op de site.

 

BEWAARTERMIJN

 

Giacomini S.p.A. bewaart de verzamelde gegevens voor een termijn van 10 jaar.

 

 

RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

 

De betrokkene heeft het recht om klacht in te dienen bij de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit indien hij van mening is dat de verwerking die hem aanbelangt in overtreding is met de onderhavige verordening. Meer informatie op www.garanteprivacy.it